الستر 1 - 9 حکمیمه

کل زده : اسم نمیدونم یک     کل زده : موسوی پنج - احسان سه - محمدزاده یک