چشمکیکشنبه 11/4/91   ساعت   یازدهچشمک

 

نیشخندنیشخندکدوم برنده میشه؟نیشخندنیشخند

1متفکر-اسپالیا  2متفکر-ایتالیا

 ((( ادامه مطلب ))) 

 


1-سجاد موسوی   اسپایتا 2 - 4 ایتالیا

2-امیر محمدزاده    اسپالیا 2 - 1 ایتالیا

3-فرهاد حمید       اسپالیا 3 - 2 ایتالیا

4-محمد صدقی          اسپالیا می برنده